شناسنامه

اطلاعات شناسنامه ای ویکتور

نام: ویکتور
جنسیت: نر
نوع / نژاد: سگ - ژرمن شپرد
تاریخ و محل تولد: 1388/10/02 ترکیه (استانبول)
رنگ پوشش بدن: مشکی - قهوه ای (استاندارد)
کد میکروچیپ: 27....968
تاریخ میکروچیپ: 1389/08/12
Victor

اطلاعات شناسنامه ای آگاتا

نام: آگاتا
جنسیت: ماده
نوع / نژاد: سگ - ژرمن شپرد
تاریخ و محل تولد: 1388/11/24 ترکیه (استانبول)
رنگ پوشش بدن: مشکی - قهوه ای (استاندارد)
کد میکروچیپ: 93....968
تاریخ میکروچیپ: 1389/06/13
Agata

اطلاعات شناسنامه ای جسیکا

نام: جسیکا
جنسیت: ماده
نوع / نژاد: سگ - ژرمن شپرد
تاریخ و محل تولد: 1392/02/24 ایران
رنگ پوشش بدن: مشکی - قهوه ای (استاندارد)
کد میکروچیپ: ----
تاریخ میکروچیپ: ----
Jesika

اطلاعات شناسنامه ای کریستی

نام: کریستی
جنسیت: ماده
نوع / نژاد: سگ - ژرمن شپرد
تاریخ و محل تولد: 1392/08/25 ایران
رنگ پوشش بدن: مشکی - سفید (استاندارد)
کد میکروچیپ: ----
تاریخ میکروچیپ: ----
Cristi

اطلاعات شناسنامه ای آرشام

نام: آرشام
جنسیت: نر
نوع / نژاد: سگ - ژرمن شپرد
تاریخ و محل تولد: 1392/08/25 ایران
رنگ پوشش بدن: مشکی - قهوه ای (استاندارد)
کد میکروچیپ: ----
تاریخ میکروچیپ: ----
Arsham