میکرو چیپ چیست؟

در مورد "Chip" باید  گفت که تقریبان همه سگها اصیل "Chip" دارند . "Chip" در واقع کارت شناسایی یک سگ است چون اگر یک روز سگ گم شد و کسی آن را پیدا کرد با خواندن "Chip" میتوان صاحب آن را شناخت و برای خواندن آن اول احتیاج به داشتن دستگاه لیزر کوچکی هست که هر دامپزشکی آنرا دارد که با گذاشتن دستگاه برروی گردن حیوان تمام ۱۵ شماره برروی آن هویدا میشود و بعد با دادن آن ۱۵ شماره به کامپیوتر تمام اطلاعات ذخیره شده مربوط به آن سگ را میتواند بیرون بیاورد. این موضوع همانطوری کهدیده می شود با موضوع کد کالاها هیچگونه ارتباطی ندارد .