تاتو یا خال کوبی سگ چیست؟

تاتو (Tattoo) یا  خال کوبی در داخل گوش حیوان و در قسمت بالا انجام میشود ، که اینکار را با گازانبوری که در داخل آن شماره هایی نوشته شده است انجام میگیرد این شماره ها نشان دهنده آن است که سگ از کدام پرورش دهنده است و با آن شماره سگ بصورت یکتا شناخته می شود. البته اینکار موقعی که سگ هنوز کوچک است انجام میگیرد و گوش تا دو هفته ورم کرده و کبود رنگ میشود و بعد از دوهفته گوش دوباره رنگ عادی خود را پیدا میکند، که البته امروزه "Tattoo" جای خود را به "Chip" داده است که بر گردن حیوان و در زیر پوست جا داده میشود، اندازه آن دوازده میلیمتر در دو میلیمتر است که در محفظه ای شیشه ای قرار گرفته است که حاوی ۱۵ رقم است که ۳ رقم اول آن نشان دهنده کشور است و ۱۲ شماره بقیه "ID" سگ است برای مثال شماره ۰۴۰ نشان دهنده کشور اطریش است و یا ۰۵۸ بلژیک و یا ۲۷۶ آلمان البته باید در نظر داشت که کشور مورد نظر باید اطلاعات بانکی مورد نظر را هم داشته باشد .